Temel Linux Komutları

DOSYALAR VE GEZİNME

Is – dizin listesi (geçerli dizindeki tüm dosyaları/klasörleri listeler)
Is -I – biçimlendirilmiş liste
Is -la – gizli dosyalar da dahil olmak üzere biçimlendirilmiş liste
cd dir – dizini dir olarak değiştir (dir, dizin adı olacaktır)
cd. – ana dizine değiştir
cd ../dir – üst dizinde dir olarak değiştirin
cd – ana dizine geç
pwd – geçerli dizini göster
mkdir dir – bir dizin oluştur
rm file – dosyayı sil
rm -f dir – dosyayı kaldırmaya zorla
rm -r dir – dizini sil
rm -rf dir – dizini kaldır
rm-rf / – tüm içeriği siler, dikkatli kullanılması gerekir
cp dosya1 dosya2 – dosya1’i dosya2’ye kopyala
mv dosya1 dosya2 – dosya1’i dosya2 olarak yeniden adlandırın
mv dosya1 dir/dosya2 – dosyayı dosya2 olarak dizine taşı
touch file – dosya oluşturun veya güncelleyin
cat file – dosyanın çıktı içeriği
cat > file – standart girdiyi dosyaya yaz
cat»file – standart girdiyi dosyaya ekle
tail -f file – dosyanın içeriği büyüdükçe çıktısını alır


ping host – ping host
whois domain – get whois for domain
dig domain – get DNS for domain
dig-x host – reserve lookup host
wget file – download file
wget -c file – continue stopped download
wget -r url – reciirively download files from url
curl url – outputs the wobpago from url
curl -o meh.html url – writes the page to meh.html
ssh user@host – connect to host as user
ssh -p port user@host – connect using port
ssh -D user@host – connect & use bind port

SİSTEM BİLGİSİ

date – geçerli tarihi/saati göster
uptime – çalışma süresini göster
whoami – who you’re logged in as
w – kimin çevrimiçi olduğunu göster
cat /prac/cpuinfo – display cpu info
cat /proc/meminfo – memory info
free – show memory and swap usage
du – dizin alanı kullanımını göster
du -sh – displays readable sizes in GB
df – show disk usage
uname -a – show kernel config

SIKIŞTIRMA

tar cf file.tar files – tar files into file.tar
tar xf file.tar – untar into current directory
tar tf file.tar – show contents of archive

options:
c – create archive
t – table of contents
x – extract
z – use zip/gzip
f – specify filename
j – bzip2 compression
w – ask for comfirmation
k – do not overwrite
T – files from file
V – verbose

İZİNLER

chmod octal file – dosyanın izinlerini değiştirir

4 – read (r)
2 – write (w)
1 – execute (x)

order: owner/group/world
chmod 777 – rwx for everyone
chmod 755 – rw for owner, rx for group world

İŞLEMLER

ps – şu anda aktif olan işlemleri göster
ps aux – detailed outputs
kill pid – kill process with process id (pid)
killail proc – kill all processes named proc

DİĞER

grep pattern files – search in files for pattern
grep -r pattern dir – search for pattern recursively in dir
locate file – find all instances of file
whereis app – show possible locations of app
man command – show manual page for command

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir